Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14937 12425 8079 121303

 

 

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Окончано 406 1030 1762 2641 3628 4438 4975 4781 6002 5653 2799 38115
У раду 0 0 2 5 10 19 46 85 227 616 1329 2339
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6269 4128 40454

 

 

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 832 526 4392
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 553 435 221 2685
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 124 178 143 26 857
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 111 161 254 279 852
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 9 238
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 1 55
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 6 151
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 2 32
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 28 27 168

 

 

 

Најчешће повређена права

 

Врста повређеног процесног права Бр.
Право на заштиту од ћутања администрације 2581
Право на једнаку заштиту права и на правно средство 1234
Право на правну помоћ 1035
Право на заштиту због повреде поступка 933
Право на суђење у разумном року 672
Право на заштиту због непоступања по судским одлукама 318
Право на заштиту због непоступања по актима органа управе 245

 

Врста повређеног материјалног права Бр.
Право на заштиту имовине 4149
Право на поштовање закона 3727
Право на ефикасно поступање органа 2406
Право по основу рада 2392
Право на добијање одлуке у законском року 2128
Право из пензијско-инвалидског осигурања 1999
Право на коректно поступање органа 1853
Право на поштовање најбољих интереса детета 1611
Право на поштовање створених правних очекивања 1498
Заштита права потрошача 1434
Право на рад 1325
Право на здравствену заштиту 1234