Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14937 12423 7141 120157

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Окончано 406 1030 1762 2641 3628 4435 4970 4777 5982 5609 2333 37573
У раду 0 0 2 5 10 22 51 89 247 660 1288 2374
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6269 3621 39947

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 832 450 4316
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 553 435 148 2612
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 124 178 143 20 851
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 111 161 254 282 855
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 1 230
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 0 54
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 0 145
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 1 31
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 28 6 147

 

 

 

Најчешће повређена права

 

Врста повређеног процесног права Бр.
Право на заштиту од ћутања администрације 2521
Право на једнаку заштиту права и на правно средство 1217
Право на правну помоћ 1009
Право на заштиту због повреде поступка 907
Право на суђење у разумном року 670
Право на заштиту због непоступања по судским одлукама 311
Право на заштиту због непоступања по актима органа управе 241

 

Врста повређеног материјалног права Бр.
Право на заштиту имовине 4045
Право на поштовање закона 3686
Право на ефикасно поступање органа 2374
Право по основу рада 2374
Право на добијање одлуке у законском року 2088
Право из пензијско-инвалидског осигурања 1971
Право на коректно поступање органа 1828
Право на поштовање најбољих интереса детета 1568
Право на поштовање створених правних очекивања 1457
Заштита права потрошача 1410
Право на рад 1298
Право на здравствену заштиту 1211